JIP - obchodní společenství - projekty

  

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Projekty ESF

Profesionální vzdělávací program zaměstnanců regionální maloobchodní sítě

Dne 01.03.2011 byl zahájen projekt č. CZ 1.04/1.1.06/52.00061

Záměrem projektu JIP- obchodního společenství bylo vytvořit, aplikovat, ověřit a trvale nastavit systém dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců členských subjektů. Do projektu bylo zapojeno 71 subjektů působících převážně v potravinářském maloobchodu a v maloobchodu se smíšeným zbožím v Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském a Středočeském kraji.
Vzdělávací systém měl vytvořit systematický přístup k vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v oblasti regionálně zaměřeného maloobchodu a umožnit účastníkům projektu zvýšení jejich odborné úrovně, zejména v hlavních oblastech: obchodní a komunikační dovednosti včetně vnitrofiremní komunikace, marketing, zbožíznalství, využívání výpočetní techniky, podniková ekonomika, kvalita, HACCP, ochrana spotřebitele, znalosti pracovněprávních předpisů, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, základní znalosti některých právních předpisů: obchodní a občanský zákoník, živnostenský zákon, úvěrové zdroje, účetnictví a daňová evidence, daně, pojištění, finanční a bankovní služby pro podnikatele.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR.
Finanční podpora na výše uvedený projekt 9.261.381,66 Kč.

Školila se následující témata:

Daňová problematika
(daňový systém České republiky, rozdělení daní, přímé daně, nepřímé daně, daň z příjmů fyzických osob: povinnost podat daňové přiznání, příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, základ daně, spolupracující osoba, nezdanitelné části základu daně, slevy na dani, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z přidané hodnoty: plátce, zdaňovací období, základ daně, daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, sazby daně, ...)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
(zákoník práce, trestní zákoník, BOZP lékařské prohlídky, BOZP vstupní školení zaměstnanců, BOZP identifikace a hodnocení pracovních rizik, BOZP lékařský posudek, BOZP desatero pro pohyb ve firmě, BOZP manipulace s chemickými látkami, ...)

Potravinářská legislativa
(bezpečnost potravin, rozhodování o bezpečnosti potravin, mikrobiologické požadavky, látky přídatné, potraviny, které nesmí obsahovat látky přídatné, použití látek přídatných, cizorodé látky, mykotoxiny, potravinová alergie, seznam alergenních složek, označení a informace o alergenní složce, odpovědnost za potraviny, ochrana zájmů spotřebitele, zákon č. 634/1992 o ochraně spotřebitele, ...)

HACCP, Ochrana spotřebitele
(zdravotní nezávadnost, jakost a zdravotní nezávadnost, zdravotní nebezpečí z potravin, onemocnění z potravin, potravinové alergeny, správná hygienická a provozní praxe při uvádění potravin do oběhu, bezpečné postupy regulace škůdců, dezinsekce, deratizace, pravidla boje proti škůdcům, obecné požadavky na provozovny potravinářského maloobchodu=provozní hygiena, správná provozní praxe, vybalování z obalů, potravinářské odpady, sanitace, sanitační řád, osobní hygiena, HACCP vysvětlení definic a pojmů, ...)

Základní všeobecné právní předpisy
(novela Zákoníku práce a novela Zákona o zaměstnanosti od 1.1.2012: definice závislé práce, kontroly inspektorátu práce, nelegální zaměstnávání, zastřená práce, švarcsystém, zaměstnávání OSVČ, Živnostenský zákon a jeho poslední novely: povinnosti podnikatelských subjektů dle živnostenského zákona a zaměření kontrol dozorových orgánů na plnění těchto povinností, nový občanský zákoník-vybrané části: koupě, práva z vadného plnění, zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě, nájem, zvláštní ustanovení o nájmu prostor sloužících k prodeji zboží v obchodě, klamavá reklama, ...)

Základní manažerské znalosti
(podnikatelská a manažerská etika, etika v podnikání, image firmy, image osobnosti/manažera, verbální a neverbální komunikace, ...)

a školení provozních zaměstnanců s následujícími tématy:

Potravinářská legislativa
(základní právní předpisy potravinového práva Evropského společenství, základní právní předpisy potravinového práva ČR, co se rozumí bezpečnou potravinou, jak číst etikety na balených potravinách, významné informace na obalech potravin určené pro spotřebitele, jak se zásadně odlišuje datum použitelnosti od data minimální trvanlivosti, za jakých podmínek lze prodávat potraviny s prošlým datem, co musí být vždy uvedeno na obale balené potraviny, význam uvedení šarže na obale, jak správně postupovat při zajištění potraviny vyřazené z oběhu, ...)                                                                                                                                                                                                        Požadavky na hygienu
(hygienické minimum, systém HACCP, kontrola potravin, práva a povinnosti dozorových orgánů, zbožíznalství, ...)

Základní právní minimum
(dohoda o provedení práce, práce na dobu určitou, výpověď, odstupné, odměna za práci přesčas, zkušební doba u vedoucích, přidělování k jiné firmě, nevyčerpaná dovolená, pracovní doba, upřesněná definice závislé práce-švarcsystém a jeho posuzování, občanský zákoník-zákon č. 89/2012, ...)

Kvalifikace provozních pracovníků
(význam prezentačních a komunikačních dovedností pro získávání a udržení zákazníků, nové formy komunikace se zákazníky, podnikatelská a manažerská etika jako východisko úspěšné komunikace, etiketa, image firmy, image zaměstnance, verbální a neverbální komunikace,...)

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MANAŽERŮ A ZAMĚSTNANCŮ REGIONÁLNÍ MALOOBCHODNÍ SÍTĚ

Celý projekt vznikl z potřeby členů SPAR-obchodního společenství, které jako profesní a podnikatelské sdružení majitelů SPAR obchodů hledalo způsob, jak docílit větší profesionality a vzdělanosti samotných majitelů, manažerů a především provozního personálu svých obchodů v dnešním silně konkurenčním prostředí.  

Obchodní společenství tak vytvořilo svojí členskou základnou unikátní regionální síť drobných a nezávislých maloobchodníků se společným cílem: zajistit občanskou vybavenost - zásobování v malých obcích a městech, zachovat pracovní místa pro místní občany, zvýšit kvalifikaci zaměstnanců a kvalitu nabízené služby svých prodejních prostor a jistým způsobem zamezit vylidňování vesnic a malých měst.

Proto bylo využito možnosti zapojit se do právě vypsaného projektu „ VZDĚLÁVÁNÍ MALOBCHODNÍ REGIONÁLNÍ SÍTĚ“ z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt byl zahájen v březnu 2011.  

Do projektu se v samotném počátku zapojilo    : 71 subjektů – maloobchodů: 136 manažerů a 194 provozních zaměstnanců

V prvním roce projektu se školila témata přímo vyplývající z momentální potřeby jednotlivých majitelů SPAR obchodů: Základní ekonomické znalosti – lektor Ing. Šeflová, Potravinářská legislativa – lektor MVDr.Heppnerová, Systém kritických bodů HCCP a ochrana spotřebitele – lektoři Ing.Bačáková,Ing. Čapek firmy UNICONSULTING, Základní manažerské znalosti – lektor Ing.Cetlová a Základy všeobecných právních předpisů – lektor Jana Kváčová.                                                                                                                                                                                                                                                             
V této počáteční fázi probíhala školení formou přednášek v jednotlivých regionech, jak pro majitele a manažery, tak pro provozní personál.

 V prvním roce bylo uskutečněno :    5 (po 4 skupinách) školení majitelů a manažerů  a 5 (po 8 skupinách) školení provozních zaměstnanců                   

Tento způsob proškolování sebou nesl vážné provozní problémy jednotlivých obchodů, což významným způsobem ovlivnilo samotnou účast. Na tento negativní fakt bylo rychle reagováno a v následujících letech bylo proškolování skupiny provozních zaměstnanců vedeno jinou metodou.

Do druhého roku vzdělávání se zapojili noví členové SPAR - obchodního společenství, společnosti JIP východočeská a.s. jako nový majitel značky SPAR , dále ZAVA, Ekostyl, Alfa therm a Korekt. Celkem to představovalo:   5   subjektů:    11 manažerů a 104 provozních zaměstnanců

Z původní skupiny SPAR – obchodního společenství ukončilo svoje členství z ekonomického důvodu 5 subjektů – ukončení obchodní činnosti, prodej provozovny apod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro druhý rok jsme zvolili proškolení manažerů v jednotlivých regionech stejnou formou jako v prvním roce. Provozní personál byl proškolován v rámci tzv. Mobilní učebny. Znamenalo to efektivnější a cílené proškolení provozních zaměstnanců přímo v provozu jednotlivých obchodů. Zkušení lektoři tak mohli pomoci s řešením případných nedostatků ihned a za přímé účasti majitelů nebo manažerů prodejen.

Přednášená témata u původních i nových subjektů vycházela ze základních témat a plynule navazovala na předcházející rok. V této fázi se již výrazně projevovala potřeba reagovat na nově vznikající úpravy v potravinářské legislativě ČR a EU. Nadále byl kladen velký důraz na dodržování Bezpečnosti a ochranu zdraví při práci a PO- lektor fa CIVOP p.Štěpánek, další téma bylo Vnitropodniková komunikace a Základní právní předpisy ČR.

Ve druhém roce bylo uskutečněno :  6 (po 2 skupinách) školení majitelů a manažerů a 32 (mobilní učebna)školení provozních zaměstnanců     

Po ukončení prvního a druhého roku vzdělávacího systému bylo provedeno zhodnocení: úroveň přednášek, jak všeobecných, tak odborných s využitím výsledků zpětné vazby formou dotazníků od účastníků cílové skupiny. Své zhodnocení provedli i jednotliví lektoři. 

Na základě těchto hodnocení a reálné situace na hospodářském trhu s přihlédnutím na vývoj politických změn byly prováděny potřebné úpravy v metodice pro další období.

Dalším významným bodem v celém projektu byla ztráta licenční značky SPAR, pod kterou byl celý projekt nastartován. Tato skutečnost si vyžádala řadu administrativních i organizačních změn. Byla přijata opatření k udržení a zajištění pokračování celého projektu na další období včetně přejmenování názvu zadavatele na nový JIP – obchodní společenství.

 Na základě vyhodnocení zpětných vazeb školených účastníků a hodnocení lektorů byly pozitivní zkušenosti z prvního a druhého roku vzdělávání základem pro zpracování metodiky vzdělávání v posledním roce projektu. Metodika pro 3. rok plně respektovala složení cílových skupin z pohledu vlastnických struktur. Původní skupina majitelé PLUS obchodů a jejich zaměstnanci a nová skupina JIP, kde se jednalo pouze o zaměstnance.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve třetím roce probíhala školení majitelů a manažerů osvědčenou formou odborných seminářů a vzdělávacích školení v jednotlivých regionech. Bylo uskutečněno celkem 12 přednášek.

Vzdělávací školení provozních zaměstnanců byla stejně jako ve druhém roce projektu prováděna formou Mobilní učebny v průběhu jarních a podzimních měsíců.

Přednášená témata pro skupinu manažeři: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Stanovení systému kritických bodů HACCP a jejich použití v každodenní praxi, Aktuality v potravinářské legislativě ČR a EU (prodej lihovin, změny v zákoně o České obchodní inspekci a Státní zemědělské potravinářské inspekci), Kulatý stůl – otevřená diskuze se zástupci SZPIing.Miološevičová a ČOI Ing.Havlíček, Nový občanský zákoník z pohledu podnikatele, Ochrana spotřebitele a její změny v rámci nového občanského zákoníku.

Přednášky pro provozní personál kopírovaly školení manažerů s důrazem na konkrétní zavedení jednotlivých požadavků a změn do praxe.

Za pomyslný vrchol vzdělávacího projektu lze považovat závěrečné školení firmy ELEVATIO Ing.Juračky: Optimalizace vedení maloobchodní prodejny, které nastavilo zrcadlo skutečnému stavu vybraných obchodů PLUS po absolvování všech uvedených témat.

Přednášky pro majitele a manažery probíhaly formou osmihodinových bloků ve 2 skupinách po cca 30 osobách, celkem 16 hodin vzdělávacích přednášek.

Následovalo 220 hodin praktických školení a tréninků majitelů a manažerů jednotlivých obchodů. Bylo vytvořeno celkem 20 skupin po cca 5 osobách, ve kterých se školení realizovala.

Po absolvování praktických tréninků bylo provedeno zhodnocení skutečného stavu obchodů, chování manažerů a provozního personálu metodou tzv. Retail Controllingu, který nabízí spolehlivý způsob, jak získat pravdivý obraz prodejních míst konkrétního maloobchodního řetězce. Tato metoda je součástí marketingového průzkumu trhu a slouží k vyhodnocení úrovně služeb poskytovaných zákazníkům i jako trvalý nástroj zvyšování kvality těchto služeb.Pro účastníky školení pak přináší souhrn poznatků, které se týkají přímo jejich provozoven. Tito pak mohou dalece pružněji reagovat na aktuální potřeby a nedostatky svých jednotek a docílit tak dílčího zlepšení úrovně nabízených služeb.

Cílem mělo být určité zhodnocení tří let vzdělávání a očekávaný posun v úrovni nabízených služeb a prodejních prostor. Čas i úsilí lektorů věnovaný předávání informací a dovedností manažerům a provozním zaměstnancům se ukázal jako dobře investovaný a celý projekt tak naplnil původní záměry zadavatele – zvýšit celkovou kvalitu a pohled na obchody nezávislých maloobchodníků.

 Produkty, které vznikly za dobu tří let školení – 8 manuálů:

 • Přirozené úbytky na zboží (normy ztratného)

 • Ochrana spotřebitele v ČR a EU

 • Zbožíznalectví – maloobchod s potravinami a doplňkový nepotravinářský sortiment výrobků

 • Bezpečnost potravin: správná prodejní praxe, požadavky na osoby pracující v potravinářských provozech, systém HACCP

 • Základy marketingu a marketingová komunikace v maloobchodě

 • Daňový manuál pro podnikatele v maloobchodu a Finanční zdroje a bankovní služby pro malé a střední podnikatele a pro osoby samostatně výdělečně činné

 • Základní pracovně právní předpisy České republiky

 • Recontroling: co ano a co ne na prodejně.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sdílení zkušeností - forma podpory systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů

  Cílem této aktivity bylo formou pravidelných profesních setkání, odborných diskusí a přenosem příkladů z praxe zajistit rozvoj regionálního maloobchodního prodeje v ČR. Dle plánu bylo v průběhu realizace projektu zajištěno 12 setkání-sdílení zkušeností, kde se v maximální míře tako očekávání naplnila. Všechna setkání byla ze strany účastníků hodnocena velmi příznivě, což bylo vidět i z opakované účasti na jednotlivých setkáních a lze říci, že všechny odborné přednášky zajištěné špičkovými odborníky přispěly k získání vždy aktuálních informací.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dne 19.2.2014 se konal závěrečný seminář. Cílem tohoto semináře bylo vyhodnocení realizace komplexního modulově zaměřeného vzdělávacího programu a nastavení procesu šíření know how projektu. Koordinátor projektu p. Šafařík seznámil přítomné s průběhem a výsledky projektu. Byla prodiskutována forma udržitelnosti celého vzdělávacího systému po ukončení projektu. Zahraniční hosté seznámili přítomné s obdobnými projekty realizovanými v zahraničí a byla prodiskutována možnost vzájemné spolupráce.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Čerpání rozpočtu

  Osobní náklady - rozpočet byl čerpán na 88,05%

  Cestovné - čerpání na 76,36%

  Zařízení a vybavení -čerpání na 70,59%

  Nákup služeb - rozpočtovaná částka čerpána na 87,79%

  Přímá podpora (refundace mezd, cestovné) - čerpána na 36,35%

  Celkem byly alokované finanční prostředky vyčerpány na 66,78%, tj. z platného rozpočtu ve výši 9.261.381,- Kč bylo vyčerpáno 6.184.395,78 Kč.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ZÁVĚR

  Po zvážení všech výstupů a výsledků projektu, jejichž hlavním cílem bylo nastavení vzdělávacího systému ke zvýšení adaptability na nové podmínky thu práce a na stále se měnící hospodářskou situaci v ČR, je možno konstatovat, že úkoly a účel projektu byly splněny.

   

  Projekty ESF